หัวข้อ กลุ่มของปัญหา สินค้าที่มีปัญหา วันที่แจ้ง วันที่รับเรื่อง วันที่เข้าซ่อม
ใบม่านแตกผ้า/ใบม่านมู่ลี่ไม้